Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích

Hlavními lektory výcviku jsou Mgr.Jan Knop, a Mgr.Marie Zemanová.

V září 2021 jsme zahájili další běh. Dle všeho je tento běh poslední.

Ke spolupráci ve výcviku jsou přizváni: MUDr.Aleš Fürst, Hana Knopová,

Základním východiskem ve výcviku je teorie Gestalt terapeutického přístupu. Tato teorie je doplněna poznatky jiných terapeutických škol (zejména psychoanalytické školy), tak aby ve svém celku poskytla dobrý základ pro práci v pomáhajících profesích. Důraz klademe na rozvoj dovedností a kultivaci vedení profesionálního rozhovoru a vztahu pomáhající (terapeut) a jeho klient (pacient).

Výcvik si klade za hlavní cíle:

 • naučit dovednostem, které jsou důležité v práci s lidmi, zejména v tzv. "pomáhajících profesích": vedení rozhovoru, využití vztahu profesionál - klient (resp.pacient)
 • přinést zvýšení profesionality v práci s lidmi skrze náhled na vlastní profesionální působení
 • seznámit účastníky se základními pojmy a principy Gestalt terapie
 • výcvik se nezaměřuje na osobní rozvoj a tzv. sebezkušenost frekventanta (tj.výcvikovou terapii); toto může být sekundárním ziskem

Výcvik je určen zejména:

 • těm, kteří pracují s lidmi v pomáhajících profesích: pro lékaře, psychology, pedagogy, fyzioterapeuty, logopedy, zdravotní sestry, sociální pracovnice
 • těm, kteří jako terapeuté již pracují a chtějí se blíže seznámit se základy Gestalt terapie
 • těm, kteří prošli sebezkušenostním výcvikem a chtějí získat propracovávat individuální přístup ve své práci s klientem
 • těm, kteří chtějí získat základní nástroje pro terapeutickou práci a to zejména v psychoterapeutickém (i psychosomatickém) přístupu a na prvním místě v individuální práci (individuální terapii)
 • těm, kteří chtějí získat větší jistotu v práci s lidmi, v psychoterapeutických dovednostech, ve vedení profesionálního dialogu.

Základní témata výcviku:

 • první setkání, první dojem, hledání podmínek pro práci
 • uvědomění a zakotvení v přítomnosti
 • setkání na hranici kontaktu
 • jedinec v interakci - dialogu s prostředím; vztahy a komunikace
 • vedení terapeutického - poradenského rozhovoru, jak si porozumět
 • vnitřní dialog; "dialog těla a duše"
 • tělo a signály z něho
 • emoce - jejich vliv a moc
 • psychosomatický přístup - celistvost organismu
 • potřeby a jejich naplňování, dokončování toho, co je nedokončené
 • práce s traumatem
 • rodinný kontext, mužský a ženský kontext
 • co je zjevné a co je skryté - implicitní a explicitní, fenomenologický princip
 • kým bych měl být a kdo skutečně jsem
 • kdo jsem člověk a kdo jsem profesionál
 • proces terapie, pomoc - podpora - vedení
 • mohu pomáhat? jakou mám moc? jak užívat sebe v práci s lidmi?
 • etika v práci s lidmi

Výcvik se bude konat obvykle jako dvoudenní setkání (pátek od cca 16 hodiny a sobota celý den) v SKT Liberec; těchto setkání bude 8. Pětkrát proběhne třídenní pobytové setkání (čtvrtek od 16.30 až sobota odpoledne) v Mnichově Hradišti. Celkem je tedy naplánováno 13 setkání v celkovém rozsahu 220 výcvikových hodin. Cena za celý výcvik bude cca do 28.000,- Kč. Platba je možná v několika (i měsíčních) splátkách.

 

v září 2021 jsme otevřeli nový běh

v Mnichově Hradišti

 

pro rok 2023 jsou termíny tyto:

10. - 11.2.2023 v Lbc

10. - 11.3. v Lbc

20. - 22.4. 2023 v MN

25. - 27.5 2023 MH